ul. Turystyczna 10, 42-110 Zawady

Regulamin wypożyczenia sprzętu kajakowego – Paweł Zatoń

1. Wypożyczalnia kajaków wypożycza komplet zestawu kajakowego, kajak 1, 2 lub 3 osobowy z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi.

2. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt, lecz nie jest organizatorem spływu.

3. Organizatorem spływu jest osoba wypożyczająca sprzęt kajakowy.

4. Wypożyczalnia ma obowiązek wydania sprawnego sprzętu, a organizator sprawdza stan wydanego sprzętu i zgłasza ewentualne usterki.

5. W przypadku zniszczenia, zagubienia, kradzieży sprzętu, Organizator zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego
zamortyzowania:

  • wiosło Panda lub Hydra – 150 zł.,
  • kamizelka Olimp lub ratunkowa -100 zł.,
  • kajak Smart XL – 2700 zł, kajak Sprinter II – 3200 zł lub Solina – 3700 zł./.

6. Organizator spływu podpisuje umowę wypożyczenia oraz oświadczenie udziału w spływie.
7. Opłaty za wypożyczenie kajaków i transport pobiera się z góry przed rozpoczęciem spływu. Pobiera się także
opłatę w przypadku rezygnacji z zamówionej części sprzętu w dniu spływu lub podczas spływu, o ile nie jest to spowodowane załamaniem pogody.

8. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych Organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna, oraz ponosi za nią pełną odpowiedzialność

9. W czasie spływu nie należy:

  • hałasować i zaśmiecać akwenu wodnego i nabrzeży,
  • siadać na burcie, dziobie, rufie a także w kajaku nie znajdującym się na wodzie,
  • stać i kucać w kajaku, skakać z kajaka do wody,
  • kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych ani na nich nie siadać.

12. Przedstawiciel Wypożyczalni zobowiązany jest do udzielenia uczestnikom spływu informacji o wszystkich warunkach na jakich spływ się odbywa, a przede wszystkim: a) zasad korzystania ze sprzętu pływającego i asekuracyjnego, b) doboru osad pod względem kondycji i umiejętności,
c) informacji o szlaku kajakowym i miejscach postoju,
d) przygotowaniu uczestników spływu w odpowiednią odzież.

13. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

14. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione przez uczestników spływu samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

16. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez na

17. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują
się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.

18. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

19. Osoby, które naruszają regulamin mogą być w trybie natychmiastowym wezwani do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywaniu na wodzie, bez zwrotu poniesionych kosztów.

20. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków