ul. Turystyczna 10, 42-110 Zawady

Umowa z nami

UMOWA WYPOŻYCZENIA

 

Zawarta w dniu ………..………….-2022  w miejscowości Zawady, pomiędzy:

Pawłem Zatoń  prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na wypożyczaniu kajaków  z siedzibą w Zawadach,  zwanym dalej   WYPOŻYCZALNIĄ,

a.

WYPOŻYCZAJĄCYM…………………………………………………………………………………. Telefon……………..………………….

 

leg. się dowodem tożsamości seria numer lub numer  PESEL ………………………………………..…………….………

§ 1

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie kajaków :

 

Kajak nazwa ilość:………………………………………………………………………………..…………………………..

 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………

 

Dodatki: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Wypożyczone  w dniu …………..…….……….…………w miejscowości…….…………………………………………………………

 

Będą oddane Wypożyczalni w dniu …………..……………..………….. do godziny ……………………………. w  miejscowości

 

………………………………………………………………..………………………                    Łączny czas wypożyczenia: ...……………..dni.

 

 

Łączna kwota do zapłaty: ……………………………………………………………………….………………………………….....

 

§ 2

Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.

§ 3

Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania, uszkodzenia, zgubienia, zaginięcia, kradzieży itp.

§ 4

Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, ze jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (kajaka, wiosła, kamizelki bądź innego sprzętu), według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

§ 5

Klienci pomagają w rozładunku, załadunku kajaków. Wypożyczający zapoznał się z regulaminem wypożyczalni,

co potwierdza podpisem poniżej, a treść regulaminu przekaże dalej osobom, którym sprzęt przekazuje do dalszego użytkowania.

§ 6

Opłata za wypożyczenie kajaków pobierana jest z góry gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu kajaków, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania kary za zwłokę, w wysokości opłaty za wypożyczanie kajaków na jeden dzień, przy każdym dniu zwłoki w oddaniu sprzętu.

§ 7

Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla adresu Wypożyczalni.

§ 8

Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Paweł Zatoń Zakład Handlowo-Usługowy wkajak.pl z siedzibą w Zawadach. Możesz kontaktować się z nami pod adresem: kontakt@wkajak.pl. Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania umów, które między sobą zawieramy bądź realizacji zamówień, niezbędność do Wykonania Umowy. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – zrealizowanie poniższej umowy. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych . Wypożyczający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, macie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. RODO (GDPR) czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

§ 9

Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze stron. Wypożyczający

zobowiązuje się oddać sprzęt w stanie w jakim otrzymał.

 

 

 

……………………………………………………..                                                            …………………………………………..

Przedstawiciel Wypożyczalni                                                                            Wypożyczający